Swap Between BTT and WBTT

You can swap between BTT and WBTT in 1:1 basis inner your BTTC ADDRESS via command line or dashboard.

Swap BTT to WBTT

Using command line

# swap 10 btt to wbtt for example
$ btfs bttc btt2wbtt 10000000000000000000  # ==10*1e18

Using dashboard

3140

Swap BTT to WBTT

Swap WBTT to BTT

Using command line

# swap 10 wbtt to btt for example
$ btfs bttc wbtt2btt 10000000000000000000  # ==10*1e18

Using dashboard

3138

Swap WBTT to BTT